Default Header Image

Cercetare

CERCETARE

 

Graţie profesorului universitar E. Şleahov, la Catedra epidemiologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, cercetările epidemiologice, începând cu anii ʼ70 ai secolului trecut, sunt axate pe diverse aspecte de supraveghere epidemiologică, cum ar fi problemele epidemiologiei regionale, elaborarea şi perfecţionarea metodelor de diagnostic şi profilaxie în maladiile infecţioase, precum şi probleme ale epidemiologiei generale.

 

Sub îndrumarea profesorului E. Şleahov este elaborată clasificarea epidemiologică a bolilor infecțioase (1960, 1983, 1987), studiată eficacitatea măsurilor de vaccinoprofilaxie în rujeolă (M. Barabaş, 1970), particularităţile epidemiologice şi criteriile de eradicare a brucelozei în Moldova (L. Andrieş, 1971), particularităţile regionale ale antraxului şi măsurile de prevenire şi eradicare

 

(V. Prisacari, 1973), evaluarea epidemiologlcă a vaccinării contra antraxului cu utilizarea imunostimulatorilor cu levamizol şi tactivin (V. Chicu, 1984; V. Gâlca, 1988), argumentarea epidemiologică a măsurilor antihelmintiazice   (M. Isac, 1983), elaborarea şi evaluarea procedeului de sanare a purtătorilor de stafilococi  (S. Buraciov, 1988) etc. Fiecare din aceste studii prezintă aspecte particulare, dar foarte importante în diverse compartimente ale epidemiologiei ştiinţifice şi practice, finalizate cu susținerea tezelor de doctor în medicină.

 

În  anul   1986   tema   de   cercetare   a Catedrei   de   epidemiologie   devine „Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecţiile actuale pentru Republica Moldova”, care continuă până în prezent, fiind axa de orientare în studiile epidemiologice ale colaboratorilor catedrei şi ale altor cercetători din țară.

 

Primul studiu complex consacrat supravegherii epidemiologice a fost efectuat de V. Prisacari cu tema: „Optimizarea supravegherii epidemiologice și prognosticul în zooantroponoze cu scontarea influenţei factorilor antropurgici şi naturali”, care s-a încheiat cu susţinerea tezei de doctor habilitat în anul 1990 (consultant ştiinţific prof. E. Şleahov). Studiul a cuprins mai multe aspecte ale supravegherii epidemiologice în antrax, leptospiroze şi rabie pe modelul Republicii Moldova, cum ar fi: diagnosticul epidemiologic cu determinarea factorilor de risc, pronosticarea temporară şi spaţială a situaţiei epidemiogene în funcție de evoluția factorilor de risc, elaborarea măsurilor de intervenție şi a sistemelor de supraveghere epidemiologică la nivel naţional. Este unul din primele studii în supravegherea epidemiologică aplicativă. Un element important al studiului este aspectul metodologic de realizare a compartimentelor menţionate, în special al diagnosticului epidemiologic şi de prognozare  spaţială şi temporară în baza utilizării metodelor informaționale performante. Acest studiu a servit drept suport metodologic în efectuarea mai multor studii în optimizarea supravegherii epidemiologice.

 

În baza studiului menţionat au fost publicate monografiile: „Supravegherea epidemiologică în antrax” (E.N. Şleahov, V.I. Prisacari, 1989), „Supravegherea epidemiologică în leptospiroze” (V.I. Prisacari, 1993); elaborările metodice „Utilizarea metodelor de analiză factorială şi cluster în studiile epidemiologice” (V. Prisacari şi al. 1989), „Supravegherea epidemiologică în leptospiroze în Republica Moldova” (E. Şleahov, V. Prisacari, 1989), precum şi un şir de publicaţii științifice în reviste şi culegeri de specialitate. De menţionat că ciclul de lucrări      

 

„Epidemiologia, pronosticarea şi supravegherea epidemiologică în leptospiroze” în anul 1996 a fost apreciat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei ca cea mai reuşită lucrare ştiinţifică în medicină.

 

Atât publicaţiile menţionate, cât şi seminarele desfășurate cu medicii epidemiologi pe la începutul anilor ʼ90 au contribuit mult la familiarizarea cercetătorilor şi medicilor practicieni cu noţiunea de supraveghere epidemiologică şi cu posibilitățile de realizare în practică. Un exemplu elocvent de confirmare a celor menţionate poate servi activitatea Centrului de Medicină Preventivă Edineţ, sub conducerea medicului-şef Vasile Sofronie, care, aplicând metodologia dată, a devenit un centru-model în activitatea de supraveghere epidemiologică a serviciului de medicină preventivă, cu efect sporit în realizarea practică a elementelor de supraveghere epidemiologică în maladiile infecțioase și neinfecțioase. Rezultatele obţinute au stat la baza desfăşurării simpozioanelor la temă „Optimizarea supravegherii sanitaro-epidemiologice a sănătăţii populaţiei rurale”, 27-28 iunie 1997, Edineţ şi „Optimizarea supravegherii epidemiologice la nivel de teritoriu rural”, 2 iunie 2000, Edineţ, precum şi a realizării tezei de doctorat cu tema: „Optimizarea   supravegherii epidemiologice la nivel de teritoriu rural” (2002).

 

Ca o continuare a acestui studiu pot fi menţionate lucrările de doctorat în optimizarea supravegherii epidemiologice, efectuate sub îndrumarea   catedrei,   cum   ar   fi: „Contribuţii la optimizarea  metodelor de apreciere  a  autenticităţii  şi  calităţii  dezinfecţiei” (V. Ţurcan, 1997) – model de supraveghere a  calității măsurilor de dezinfecţie, „Contribuţii la optimizarea supravegherii epidemiologice în boala diareică acută etiologic nedeterminată” (A. Cotelea, 1999), „Optimizarea supravegherii epidermologice în infecţiile intraspitaliceşti postoperatorii” (T. Plop),  „Contribuţii la optimizarea educaţiei pentru sănătate în infecţiile şi invaziile intestinale” (E. Malai, 2006), „Epidemiologia infecţiilor septico-purulente  nosocomiale la etapa contemporană” (A. Paraschiv, 2006), „Epidemiologia osteitei posttraumatice şi unele măsuri de combatere” (S. Stoleicov, 2007), „Epidemiologia și prevenirea infecțiilor nosocomiale în staționarele neurochirurgicale” (E. Roic, 2009), „Aspecte epidemiologice și sociale ale infecției HIV/SIDA în Republica Moldova” (L. Guțu, 2009), „Optimizarea supravegherii epidemiologice a echinococozei în Republica Moldova” (V. Lungu, 2013), „Optimizarea monitoringului antibioticorezistenței microbiene în infecțiile septico-purulente la nivel de instituție medicală” (I. Berdeu, 2015), „Optimizarea supravegherii epidemiologice a infecțiilor nosocomiale septico-purulente în staționarele de profil traumatologic și ortopedic” (I. Baranețchi, 2016).

 

De menţionat faptul că din iniţiativa Catedrei epidemiologie, tematica Congresului IV al Igieniştilor, Epidemiologilor, Microbiologilor şi Parazitologilor din Republica Moldova (11-12 septembrie 1997) a fost consacrată supravegherii epidemiologice (sanitaro-epidemiologice). În cadrul congresului s-a constatat necesitatea 

 

de a trece la un program naţional complex de supraveghere epidemiologică. În rezoluţia Congresului se menţionează, că una din sarcinile de bază ale medicinei preventive pentru viitorii ani de activitate este organizarea şi optimizarea activităţii serviciului sanitaro-epidemiologic bazat pe principiul supravegherii epidemiologice a  sănătăţii publice, elaborarea programelor de supraveghere şi control în diverse patologii actuale pentru Republica Moldova.

 

Tot la Congresul IV am  venit cu o formulare a unei  concepţii şi a noţiunii de supraveghere epidemiologică prielnică sistemului nostru, naţional, luând în consideraţie particularităţile lui, care prin rezoluţia primită a fost recomandată unităţilor ştiinţifice şi practice ale serviciului de medicină preventivă în calitate de program de bază în construirea programelor de supraveghere epidemiologică. Noţiunea de supraveghere epidemiologică propusă sună în felul următor: „Supravegherea epidemiologică prezintă un sistem ştiinţifico-organizatoric de supraveghere a sănătăţii publice şi a factorilor ce o determină, care asigură diagnosticarea şi pronosticarea oportună a stărilor nefavorabile în scopul elaborării și implementării măsurilor adecvate de prevenire a îmbolnăvirilor, diminuare a morbidităţii şi eradicare a unor boli în parte”. Această definiţie a noţiunii de supraveghere epidemiologică este fixată şi în Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, fapt care ne obligă s-o respectăm.

 

La Congresul V al Igieniştilor, Epidemiologilor şi Microbiologilor (2003) a fost constatat faptul că supravegherea epidemiologică a devenit o realitate la nivel global, iar sistemul naţional de supraveghere epidemiologică trebuie ajustat la cel internaţional (global, european).

 

Au fost elaborate principiile de bază ale supravegherii epidemiologice pentru o mai eficientă realizare în practică şi  coordonare a sistemului de supraveghere epidemiologică la nivel naţional, cât şi de integrare în sistemul de supraveghere epidemiologică european şi global (V. Prisacari. Supravegherea epidemiologică:

 

principiile şi sistemul de funcţionare la nivel naţional. În culegerea de lucrări „Optimizarea supravegherii epidemiologice”. Chişinău, 2006, p. 3-15).

 

O rezonanţă deosebită a primit şi discursul "De la ancheta focarului la supravegherea epidemiologică a sănătăţii publice", ţinut în cadrul Conferinţei Ştiinţifice, dedicate celei de-a 35-a Aniversare a Facultăţii de Medicină Preventivă, în care, printre altele, a fost menţionat, că problema majoră a medicinei preventive la zi este realizarea principiilor supravegherii epidemiologice a populaţiei la nivel naţional pentru a deveni adevăraţi stăpâni ai sănătăţii publice în ţară.

 

În cadrul tematicii date au fost efectuate studii ample de optimizare a supravegherii epidemiologice inclusiv în zooantroponoze (V. Prisacari, V. Chicu), infecţiile aerogene (M.Barabaş), boala diareică acută etiologic nedeterminată (Ad. Cotelea), hepatita virală B (V. Gîlca), hepatitele cronice și cirozele hepatice (V. Prisacari, A. Paraschiv), infecţia HIV/SIDA (V. Prisacari, L. Guţu, T. Chiriac), infecţiile septico-purulente nosocomiale (V. Prisacari, S. Buraciov, T. Plop, V. Sava, S. Stoleicov, A. Paraschiv, E. Roic, A. Şova, I. Berdeu, I. Baranețchi,   

 

În baza rezultatelor obţinute, pe parcursul anilor de funcţionare a catedrei au fost publicate peste 836 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv 17 manuale, 20 monografii, 799 articole ştiinţifice şi îndrumări metodice, obţinute 36 brevete de invenţie şi peste 150 certificate de inovare, susţinute 38 teze de doctorat, inclusiv 5 de doctor habilitat.

 

Cu contribuţia colaboratorilor catedrei  Epidemiologie au fost desfăşurate 19 foruri ştiinţifice, inclusiv 7 congrese, 6 conferinţe şi 6 simpozioane și seminare științifico-practice. Colaboratorii catedrei și laboratorului științific au participat la peste 150 foruri ştiinţifice şi expoziţii naţionale şi internaţionale, unde au prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice.

 

 

 

Direcţiile de cercetare (1969 – 2019):

 • Optimizarea supravegherii epidemiologice şi controlului în maladiile transmisibile şi netransmisibile.
 • Epidemiologia infecţiilor nosocomiale.
 • Studierea şi elaborarea preparatelor antibacteriene şi antifungice noi din materie primă locală.

 

 

TEZE DE DOCTOR ŞI DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE MEDICALE,

SUSŢINUTE ÎN CADRUL CATEDREI EPIDEMIOLOGIE

 

 • Teze de doctor în științe medicale
 1. Груз Е. «Изучение и рационализация некоторых лабораторных методов индикации и идентификации Вас.апЛгаслк. Кишинев, 1967.
 2. Сырбу В. «Этиологическая структура и эпиде­миологическая характеристика лептоспирозов в Молдавской ССР». Кишинев, 1969.
 3. Московко В. «Эпидемиологическая нозогеография брюшного тифа и паратифов в Молдавской ССР», Кишинев. 1970.
 4. Барабаш М. «Массовая противокоревая иммуни­зация и эпидемический процесс кори». Кишинев, 1970.
 5. Андриеш Л. «Эпидемиологическая и иммунологи­ческая характеристика и критерии ликвидации очагов бруцеллеза в Молдавской ССР» Кишинев, 1971.
 6. Соркин Ю. «Сибирская язва в Восточной Сибирии (1860-1967)» Москва, 1972.
 7. Айдралиев  К.   «Организвация   и   эффективность противо-сибиреязвенных мероприятий в Киргизской ССР» Фрунзе, 1972
 8. Феньев В. «Краевые особенности эпизоотологии и эпидемиологии сибирской язвы в Дагестане» Махачкала, 1973.
 9. Присакарь В. «Эпидемиология и профилактика сибирской   язвы   в  Молдавской   ССР   за   25   лет (1946-1970) и перспективы ее дальнейшего снижения и ликвидации» Кишинев. 1973
 10. Бурденко Т. «Разработка и использование РНГА для серологического анализа при сибирской язве» Ки­шинев, 1973
 11. Букова В. «Материалы по изучению кожных реакций на столбнячный аллерген у людей»   Кишинев, 1975.
 12. Исак М. «Эпидемиологическое обоснование комплекса противо-гельминтозных мероприятий и опыт оздоровления очагов аскаридоза и трихоцефалеза (по материалам Молдавской ССР)». Киев, 1983.
 13. Кику   В.   «Эпидемиологическая   оценка   противосибиреязвенной вакцинации с применением иммуно­стимулятора левамизола» Киев, 1984.
 14. Бурачева С. «Разработка и оценка способа санации носителей стафилококка левамизолом» Киев, 1988.
 15. Гылка В. «Разработка и эпидемиологическая оценка стимуляции поствакцинального противосибиреяз-венного иммунитета тактивином». Киев, 1988.
 16. Ţurcan V. „Contribuţii la optimizarea metodelor de apreciere a autenticităţii şi calităţii dezinfecţiei”. Chişinău, 1997.
 17. Babără D. „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a formelor medicamentoase cu Izohidrafural”. Chişinău, 1997.
 18. Colţun M. „Studiul biologiei şi conţinutului de ulei volatil în specia Koellia virginiana (L.) Mac M. Chişinău, 1998.
 19. Cotelea Ad. „Contribuţii la optimizarea supravegherii epidemiologice în boala diareică acută etiologic nedeterminată”. Chişinău, 1999.
 20. Zepca L. „Întroducerea speciei chenopodium ambrosioides L. în Moldova ca plantă insecticidă”. Chişinău, 2000.
 21. Sofronie V. „Optimizarea supravegherii sanitaro-epidemiologice la nivel de teritoriu rural”. Chişinău, 2002.
 22. Docu A. „Epidemiologia bolilor cerebrovasculare în judeţul Constanţa, strategii de profilaxie”. Chişinău, 2005.
 23. Malai E. „Contribuţii la optimizarea educaţiei pentru sănătate în infecţiile şi invaziile intestinale la etapa actuală”. Chişinău, 2006.
 24. Paraschiv A. „Epidemiologia infecţiilor septico-purulente nosocomiale la etapa contemporană (pe modelul mun. Chişinău). Chişinău, 2006.
 25. Stoleicov S. „Epidemiologia osteitei posttraumatice şi unele măsuri de combatere”. Chişinău, 2007.
 26. Roic E. „Epidemiologia și prevenirea infecțiilor nosocomiale în staționarele neurochirurgicale”. Chișinău,  2009.
 27. Guțu L. „Aspecte epidemiologice și sociale ale infecției cu HIV/SIDA în Republica Moldova”. Chișinău,  2009.
 28. Lungu V. „Optimizarea supravegherii epidemiologice a echinococozei în Republica Moldova”. Chișinău,  2013.
 29. Berdeu I. „Optimizarea monitoringului antibioticorezistenței microbiene în infecțiile septico-purulente nosocomiale la nivel de instituție medicală”. Chișinău,  2015.
 30. Baranețchi I. „Optimizarea supravegherii epidemiologice a infecțiilor nosocomiale septico-purulente în staționarele de profil Traumatologie și Ortopedie”. Chișinău, 2016.
 31. Spătaru D. „Particularitățile etiologice ale infecțiilor septico-purulente nosocomiale în staționarele de profil ortopedo-traumatologic”. Chișinău, 2018. 
 32. Nastas Aliona – „Epidemiologia infecţiilor septico-purulente nosocomiale in staţionarele de profil cardiochirurgical”. Chișinău, 2022

 

 

 • Teze de doctor habilitat
 1. Фельдман Е. «Комплексные исследования основых нозогеографических особенностей территории». Ки­шинев, 1972.
 2. Адилов Д. «Сибирская язва в Узбекистане». Таш­кент, 1973.
 3. Присакарь В. «Оптимизация эпидназора и прогно­зирования зооантропонозов с учетом влияния антро­погенных и природных факторов». Киев, 1990.
 4. Bucov V. „Particularităţile procesului epidemic al rugeolei şi principiile vaccinoprofilaxiei”. Chişinău, 1993.
 5. Donos A. „Pneumonia comunitară la copii: particularități epidemiologice, etiopatogenetice, clinico-imunologice și programe de recuperare”. Chișinău, 2017.

 

 

 • Teze de doctorat în desfăşurare:

1.  Paraschiv Angela - ”Hepatita cronică, ciroza hepatică și cancerul hepatic primar în Republica Moldova: epidemiologie, pronostic și strategie de combatere”;

2.    Diana Buga – „Epidemiologia infecțiilor nosocomiale cu Staphylococcus meticilin-rezistent în Republica Moldova”;

3.    Nicoleta Andronache – „Epidemiologia infecțiilor nosocomiale cu Acinetobacter în Republica Moldova”;

4.   Marcelina Chilianu - ”Studierea incidenței și particularitățile epidemiologice și etiologice a infecțiilor nosocomiale în unitatțile de terapie intensivă de profil chirurgical”.

 

 

 

Lista monografiilor ştiinţifice publicate de colaboratorii catedrei Epidemiologie

 1. Э.Н. Шляхов. Сибиреязвенная аллергия. Кишинёв, 1968, 187 стр.
 2. К.Г. Васильев, Э.Н. Шляхов. Методы исследований в эпидемиологии.  Кишинёв, 1971, 186 стр.
 3. Э.Н. Шляхов, Л.П. Андриеш. Ликвидация очагов бруцеллёза. Кишинёв, 1972, 160 стр.
 4. Э.Н. Шляхов, М.А. Барабаш. Эпидемиологический эффект массовой вакцинации против кори. Кишинёв, 1973, 194 стр.
 5. Э.Н. Шляхов, Е.В. Груз, В.И. Присакарь. Сибирская язва. Кишинёв, 1975, 160 стр.
 6. Э.Н. Шляхов­. Иммунология, иммунодиагностика, иммунопрофилактика инфекционных болезней. Кишинёв, 1977, 421 стр.
 7. Э.Н. Шляхов, М.А. Барабаш. Противоэпидемические мероприятия на врачебном участке. Кишинёв, 1979, 161 стр.
 8. Э.Н. Шляхов, Л.П. Андриеш, Е.В. Груз. Справочник по лабораторной диагностики зооантропнозов. Кишинёв, 1979, 278 стр.
 9. Э.Н. Шляхов, В.Ф. Кику. Стимуляция поствакцинального процесса. Кишинёв, 1984, 195 стр.
 10. Э.Н. Шляхов, В.И. Присакарь. Эпидемиологический надзор за сибирской язвой. Кишинёв, 1989, 240 стр.
 11. В.И. Присакарь. Эпидемиологический надзор за лептоспирозами. Кишинёв, 1993, 153 стр.
 12. Constantin Ciufecu, Viorel Prisacari. Vibrionul holeric – holera. Chişinău, 1995, 150 p.
 13. Viorel Prisăcaru, Emilia Malai. Optimizarea educaţiei pentru sănătate după modelul infecţiilor intestinale.  Chişinău, 2006, 99 p.
 14. V. Chicu, Gh. Curocichin, Gh. Friptuleac. Promovarea sănătăţii (curs). Chişinău, 2006, 228 p.
 15. Valeriu Chicu. Supravegherea şi controlul bolilor infecţioase. Chişinău, 2007, 173 p.
 16. Catedra Epidemiologie la 40 ani de la fondare. Chișinău, 2007, 32 p.
 17. Chicu V., Obreja G., Prisacari V. Epidemiologie de intervenție. Chișinău, 2008, 376 p.
 18. Ghid de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale. Ediția I. Sub red. V. Prisacari. Chișinău, 2008, 248 p.
 19. Ghid de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale. Ediția II. Sub red. V. Prisacari. Chișinău, 2009, 320 p.
 20. Prisacari V., Paraschiv A., Spânu C., Holban T., Rîmiș C., Guriev V., Lupașco T. Hepatitele virale parenterale și cirozele hepatice: epidemiologia, clinica, diagnosticul, tratamentul, prevenirea și controlul. Chișinău, 2013, 160 p.

 

 

Manuale

 1. Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1974, 1986, 1991.
 2. Шляхов Э.Н., Обрежа Г.Н. Научные основы эпидемиологии. Кишинев, 1978.
 3. Шляхов Э.Н., Андриеш Л.П., Барабаш М.А., Присакарь В.И. и др. Конкретный эпидемиологический анализ. Кишинев, 1982.
 4. Elie Shlyakhov. Epidemiologie pratique. 1985.
 5. Barabaş M., Chicu V., Gâlca V., Obreja G., V. Prisacari. Epidemiologie (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 1998. Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile (Sub redacţia prof. univ., dr     A. Ivan). Iaşi, 2002.
 6. Prisacari V., Barabaş M., Gâlca V., Obreja G., Cotelea Ad., Plop T., Guţu L., Malai E. Epidemiologia în teste. Chişinău, 2004.
 7. Prisacari V., Cotelea Ad., Barabaş M., Guţu L., Malai E. Epidemiologia situaţională. Chişinău, 2006.
 8. Prisacari V., Cotelea Ad. Epidemiologia în situații excepționale. Chișinău, 2009, 216 p.
 9. Prisacari V., Guţu L., Cotelea Ad., Paraschiv A., Obreja G. Epidemiologia în teste. Ediția a II-a. Chișinău, 2011, 337 p.
 10. Prisacari V. Epidemiologia generală. Bazele medicinei prin dovezi. Chișinău, 2012, 380 p.
 11. V. Prisacari, Ad. Cotelea, L. Guţu, A. Paraschiv, G. Obreja Epidemiology in tests. Chișinău, 2013, 255 p.
 12. Присакарь В., Котеля Ад., Гуцу Л., Параскив А., Обрежа Г. Эпидемиология в тестах. Издание II. Кишинэу, 2014, 328 с.
 13. Prisacari V. General epidemiology with medicine based on evidence. Chișinău, 2015, 177 p.
 14. Prisacari V. Epidemiologie specială. Chișinău, 2015, 412 p.
 15. Epidemiologie. Manual de lucrări practice. Sub redacția prof. univ. V. Prisacari Chișinău, 2017, 280 p.
 16. Prisacari V. Special epidemiology. Chișinău, 2017.

 

Elaborări metodice selective

 1. Э.Н. Шляхов, В.И. Присакарь, Е.В. Груз. Организация мероприятий по профилактике сибирской язвы. Кишинев, 1980.
 2. Э.Н. Шляхов, В.И. Присакарь. Эпидемиологический надзор при лептоспирозах в Молдавской ССР. Кишинев, 1989.
 3. В.И. Присакарь, В.М. Константинов, А.Г. Кноп. Применение факторного и кластерного анализа в эпидемиологическом исследовании зоонозных инфекций. Москва, 1989.
 4. В.Ф. Кику. Организация и содержание эпидемиологического надзора за госпитальной инфекцией на основе анализа механизма развития и проявлений эпидемического процесса с учетом потенциальной эффективности мероприятий. Кишинев, 1989.
 5. М.А. Барабаш, В.Ф. Кику. Методические рекомендации по организации и проведению интернатуры по эпидемиологии. Кишинев, 1989.
 6. М.А. Барабаш, В.В. Гылка, В.Ф. Кику, Г.Н. Обрежа, В.И. Присакарь. Методические рекомендации для подготовки студентов 5 курса санитарно-гигиенического факультета к практическим занятиям по эпидемиологическому анализу. Кишинев, 1991.
 7. M. Barabaş, V. Chicu, V. Gîlca, G. Obreja, V. Prisacari. Culegere de elaborări metodice pentru studierea epidemiologiei în timpul subordinaturii. Chişinău, 1991.
 8. M. Barabaş (Red. responsabil V. Prisacari). Elaborări metodice de instruire a medicilor – rezidenţi în epidemiologie. Chişinău, 2002.
 9. A.Cotelea. Organizarea şi conţinutul măsurilor antiepidemice în condiţii extremale. Chişinău, 2005.
 10. Briko N., Kirianova E., Mindlina A., Prisacari V., Cotelea A., Iavorschi K. Epidemiologia și prevenirea tuberculozei. Disciplină la alegere (curs obțional). Elaborare metodică pentru cadrele didactice. Chișinău, 2012, 41 p.
 11. Briko N., Kirianova E., Mindlina A., Prisacari V., Cotelea A., Iavorschi K. Epidemiologia și prevenirea tuberculozei. Programul disciplinei la alegere (curs obțional). Chișinău, 2012, 24 p.
 12. Брико Н.И., Миндлина А.Я., Богодельникова И.В., Присакарь В.И., Котеля А.Г., Яворски К.М. Эпидемиология и профилактика туберкулёза. Дисциплина по выбору (элективный курс). Методические рекомендаций для преподавателей. Под ред. проф. Н. И. Брико, проф. В. И. Присакарь, Кишинэу, 2012, 53 с.
 13. Брико Н.И., Миндлина А.Я., Богодельникова И.В., Присакарь В.И., Котеля А.Г., Яворски К.М. Эпидемиология и профилактика туберкулёза. Програма дисциплины по выбору (элективный курс). Кишинэу, 2012, 30 с.
 14. Paraschiv. The system of antiepidemic measures. Disinfection, sterilization, Deratization and Dezinfection. Chișinău, 2012, 45 p.
 15. A. Paraschiv. Immunoprophylaxis of infectious diseases. Chișinău, 2012,     39 p.
 16. Prisăcaru V., Sofronie V. Instruirea postuniversitară prin rezidențiat în cadrul specialității  Epidemiologie. Ghid metodic. Ch.: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2015. 84 p. ISBN 978- 9975-118-99-6.

 

 

Culegeri ştiinţifice editate cu contribuţia catedrei Epidemiologie

 • Вопросы эпидемиологии, микробиологии и инфекционной патологии. Материалы I-ой объединенной конференции гигиенистов, организаторов здравоохранения, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов (29-30 мая 1973 г.) (Ответственный редактор Э.Н. Шляхов). Кишинэу, 1973.
 • Эпидемиология, диагностика и профилактика инфекционных и инвазионных болезней. Тезисы I съезда эпидемиологов, микробиологов и паразитологов Молдавской ССР (22-23 сентября 1982 г.) (Ответственный редактор Э.Н. Шляхов). Кишинэу, 1982.
 • Проблемы эпидемиологии, микробиологии и паразитологии. Тезисы докладов II Съезда гигиенистов и санитарных врачей, микробиологов, эпидемиологов и паразитологов Молдавской ССР (10-11 декабря 1987 г.). Часть 2-я. (Ответственный редактор Э.Н. Шляхов). Кишинэу, 1987.
 • Problemele actuale ale epidemiologiei, microbiologiei şi parazitologiei contemporane. Materialele congresului III al Igieniştilor, Epidemiologilor,
 • Microbiologilor şi Parazitologilor din Republica Moldova (23-24 octombrie, 1992) (Red. responsabil V.Prisacari). Chişinău, 1992.
 • Materialele Simpozionului bilateral de epidemiologie Republica Moldova – România “Boala diareică acută cu etiologie nedeterminată” (22-23 iunie, 1995) (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 1995.
 • Mater. Congresului IV al Igieniştilor, Epidemiologilor, Microbiologilor şi Parazitologilor din Republica Moldova. Vol. 2(a, b) Epidemiologia, microbiologia, parazitologia (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 1997.
 • Optimizarea supravegherii sanitaro-epidemiologice a sănătăţii populaţiei rurale. Materialele Simpozionului consacrat jubileului 50 de ani ai Centrului de Igienă şi Epidemiologie Edineţ (27-28 iunie 1997) (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 1997.
 • Actualităţi în Medicina Preventivă (realizări, sarcini) (Red. responsabil Gr.Friptuleac). Chişinău, 1998.
 • Supravegherea epidemiologică în maladiile actuale pentru Republica Moldova. Materialele Conferinţei ştiinţifice consacrată jubileului 80 ani de la naşterea ilustrului savant, Om emerit al Republicii Moldova, dr habilitat în ştiinţe medicale, membru activ al Academiei de Ştiinţe din New-York, prof. universitar Eli Naum Şleahov (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 2000.
 • Materialele Simpozionului practico-ştiinţific „Optimizarea supravegherii epidemiologice la nivel de teritoriu rural”. (Red. responsabil V. Prisacari). Edineţ, 2000.
 • Materialele Congresului V al Igieniştilor, Epidemiologilor şi Microbiologilor din Republica Moldova. Vol. 2A, B Epidemiologia, microbiologia, parazitologia. (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 2003.
 • Optimizarea supravegherii epidemiologice. Materialele Conferinţei ştiinţifice 31 martie, 2006. (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 2006.
 • Materialele congresului VI al Igieniștilor, Epidemiologilor și Microbiologilor din Republica Moldova. Epidemiologia și Microbiologia. Chișinău, 2008.
 • Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 2000 – 2013.

 

Proiecte în derulare

 

 

Cu suportul Fundației Soros Moldova, USMF ”Nicolae Testemițanu”, Departamentul Medicină preventivă, Disciplinile de Igienă și Epidemiologie, dar și cu implicarea experților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au lansat Proiectul de cercetare „Studiu privind procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în Republica Moldova”

Scopul proiectului constă în evaluarea şi analiza procesului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (DRAM) întru armonizarea practicilor existente şi reducerea riscurilor acestora pentru pacienţii şi angajaţii instituţiilor medicale, mediu ambiant şi sănătatea populaţiei. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: Analiza cadrului normativ regulatoriu privind gestionarea DRAM în vigoare în Republica Moldova în raport cu legislația internațională; Evaluarea practicilor actuale privind gestionarea DRAM în instituţiile medicale publice şi private; Evaluarea capacităţilor instituţiilor medicale publice şi private în gestionarea DRAM; Evaluarea riscurilor posibile în practica gestionării DRAM; Evaluarea mecanismelor existente de neutralizare, nimicire, reciclare a DRAM.

Studiul realizat pe parcursul derulării proiectului prevede evaluarea procesului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în instituţiile medico-sanitare publice şi private din Republica Moldova. Analiza cadrului normativ regulatoriu privind gestionarea DRAM în Republica Moldova va permite ajustarea documentelor naţionale la rigorile internaţional.

Proiectul este derulat în perioada 1 octombrie  2021 - 30 septembrie 2022.